Ασφάλεια συναλλαγών προσωπικών δεδομένων

Το Κελλιώτικα - Αγιορείτικα Χειροποίητα Εργόχειρα δίνει μεγάλη σημασία στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η παρούσα σύμβαση ‘Ασφάλειας Συναλλαγών και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων’ καλύπτει και πληροφορεί για όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών/πελατών που συλλέγει το Κελλιώτικα - Αγιορείτικα Χειροποίητα Εργόχειρα και τον τρόπο χρήσης αυτών.

Συλλογή προσωπικών δεδομένων

Το Κελλιώτικα - Αγιορείτικα Χειροποίητα Εργόχειρα μπορεί να συλλέγει και χρησιμοποιεί συγκεκριμένες πληροφορίες:

 • πληροφορίες σχετικές με τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος,
 • πληροφορίες που παρέχει ο επισκέπτης/χρήστης/πελάτης για την εγγραφή του στις υπηρεσίες του,
 • πληροφορίες που παρέχει ο επισκέπτης/χρήστης για την πραγματοποίηση των συναλλαγών του,
 • πληροφορίες που παρέχει ο επισκέπτης/χρήστης/πελάτης όταν επισκέπτεται τις σελίδες του Κελλιώτικα - Αγιορείτικα Χειροποίητα Εργόχειρα και εισέρχεται στα προωθητικά/διαφημιστικά προγράμματά του,
 • κάθε άλλη πληροφορία που ο επισκέπτης/χρήστης/πελάτης στέλνει στο Κελλιώτικα - Αγιορείτικα Χειροποίητα Εργόχειρα.

Χρήση προσωπικών δεδομένων

Το Κελλιώτικα - Αγιορείτικα Χειροποίητα Εργόχειρα χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών/πελατών για:

 • τη διαχείριση του ηλεκτρονικού καταστήματος,
 • την εξατομίκευση του ηλεκτρονικού καταστήματος για το επισκέπτη/χρήστη/πελάτη με την ενημερωτική υποστήριξη των επισκεπτών/πελατών/χρηστών του και την επιλογή του περιεχομένου ώστε να είναι συναφές με τις γενικές τους προτιμήσεις,
 • τον καθορισμό των απαιτήσεων των πελατών για περισσότερα προϊόντα και τον υπολογισμό αριθμού επισκεψιμότητας του ηλεκτρονικού καταστήματος,
 • τη διευκόλυνση της πρόσβασης και χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος,
 • την άμεση και ουσιαστική επικοινωνία του χρήστη/επισκέπτη με το Κελλιώτικα - Αγιορείτικα Χειροποίητα Εργόχειρα,
 • την εκτέλεση των παραγγελιών του χρήστη,
 • την αποστολή αποδείξεων και άλλων παραστατικών,
 • την πραγματοποίηση της διαδικασίας πληρωμής,
 • την αποστολή ενημερωτικών mail/φυλλαδίων σχετικών με νέες προσφορές υπηρεσιών και προϊόντων.

Ο χρήστης/επισκέπτης/πελάτης έχει δικαίωμα να απαγορεύσει τη χρήση των προσωπικών του δεδομένων που σχετίζεται με τη διαφήμιση και προώθηση προϊόντων ενημερώνοντας το Κελλιώτικα - Αγιορείτικα Χειροποίητα Εργόχειρα.

Ασφάλεια Δεδομένων

Το Κελλιώτικα - Αγιορείτικα Χειροποίητα Εργόχειρα δεσμεύεται να μην προβεί σε κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών/πελατών του σε κανένα τρίτο φορέα, εκτός αν αυτό καθίσταται απαραίτητο για την υλοποίηση των σκοπών που περιγράφονται παραπάνω. Καθίσταται γνωστό στον επισκέπτη/χρήστη/πελάτη ότι οι πληροφορίες που παρέχονται από τον ίδιο στο Κελλιώτικα - Αγιορείτικα Χειροποίητα Εργόχειρα θα διοχετεύονται στο προσωπικό του Κελλιώτικα - Αγιορείτικα Χειροποίητα Εργόχειρα και σε πρόσωπα/εταιρίες που αναλαμβάνουν την εκτέλεση εργασιών για όνομα του Κελλιώτικα - Αγιορείτικα Χειροποίητα Εργόχειρα προς πραγματοποίηση της παραγγελίας του. Κελλιώτικα - Αγιορείτικα Χειροποίητα Εργόχειρα δεσμεύεται να πάρει κατά το μέτρο του δυνατού όλα τα τεχνολογικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή απώλειας, κακής χρήσης ή αλλοίωσης των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/επισκεπτών του. Πέρα από τις παραπάνω αναφερόμενες περιπτώσεις, το Κελλιώτικα - Αγιορείτικα Χειροποίητα Εργόχειρα :

 • μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών/πελατών του σε τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, αντιπροσώπους, αναδόχους κλπ για τους παραπάνω αναφερόμενους λόγους χρήσης, με την προϋπόθεση ότι και τα πρόσωπα αυτά υπόκεινται στους όρους του παρόντος αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/επισκεπτών/πελατών του ηλεκτρονικού καταστήματος.
 • θα διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των χρηστών του όταν αυτό επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές και για την άσκηση ή υπεράσπιση νομίμων συμφερόντων του Κελλιώτικα - Αγιορείτικα Χειροποίητα Εργόχειρα.

Συνεργαζόμενες εταιρίες

Το Κελλιώτικα - Αγιορείτικα Χειροποίητα Εργόχειρα λαμβάνει κατά το δυνατό όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη/πελάτη όσων αφορά τη χρήση τους από το ίδιο αλλά και από τις συνεργαζόμενες με αυτό εταιρίες. Σε περίπτωση όμως κακής χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων από συνεργαζόμενη εταιρία, το Κελλιώτικα - Αγιορείτικα Χειροποίητα Εργόχειρα δε φέρει καμία ευθύνη περί αυτού. Ο χρήστης/επισκέπτης/πελάτης καλείται να ερευνά τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που θέτουν οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και να μην προβαίνει στη χρήση του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος ή στην αγορά προϊόντων στην περίπτωση που δε συμφωνεί με αυτούς.

Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Για τη χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου του Κελλιώτικα - Αγιορείτικα Χειροποίητα Εργόχειρα από τον επισκέπτη/χρήστη/πελάτη ζητούνται τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση φυσικού προσώπου, τηλέφωνο, e-mail, ημερομηνία γέννησης, και στοιχεία απαραίτητα για την πραγματοποίηση της αγοράς.

IP Adresses

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη/χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στο Κελλιώτικα - Αγιορείτικα Χειροποίητα Εργόχειρα κρατείται για τεχνικούς λόγους και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

Συγκατάθεση Παροχής Προσωπικών Δεδομένων

Ο χρήστης/επισκέπτης/πελάτης κατά την αγορά ή την εγγραφή στον παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα, προβαίνει στην παροχή προσωπικών δεδομένων προς το kelliotika.gr εθελοντικά, έχοντας πλήρη επίγνωση της πράξης του. Η συλλογή των προσωπικών δεδομένων γίνεται με την πλήρη συγκατάθεσή του.Ο χρήστης/επισκέπτης/πελάτης έχει δικαίωμα να μη συναινέσει στην παροχή των προσωπικών του δεδομένων. Σε περίπτωση που ο χρήστης/επισκέπτης/πελάτης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του Κελλιώτικα - Αγιορείτικα Χειροποίητα Εργόχειρα δεν επιθυμεί την παροχή προσωπικών δεδομένων, δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στην υπηρεσία αγοράς προϊόντων του Κελλιώτικα - Αγιορείτικα Χειροποίητα Εργόχειρα.

Διόρθωση Προσωπικών Δεδομένων

Tο Κελλιώτικα - Αγιορείτικα Χειροποίητα Εργόχειρα δίνει το δικαίωμα στους χρήστες/επισκέπτες/πελάτες να διορθώσουν ή να ενημερώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα ανά πάσα χρονική στιγμή, επισκεπτόμενοι απλώς την σχετική υπηρεσία του Κελλιώτικα - Αγιορείτικα Χειροποίητα Εργόχειρα

Ανήλικοι

Ανήλικοι κάτω των 18 ετών δεν επιτρέπεται να παρέχουν προσωπικές πληροφορίες για το πρόσωπό τους στον παρόντα ηλεκτρονικό κατάστημα, ούτε να έχουν λογαριασμό στο Κελλιώτικα - Αγιορείτικα Χειροποίητα Εργόχειρα. Αν κάτι τέτοιο γίνει αντιληπτό από το Κελλιώτικα - Αγιορείτικα Χειροποίητα Εργόχειρα και ιδίως αν ανήλικος παρείχε προσωπικές πληροφορίες για το άτομό του στον παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα, οι εν λόγω πληροφορίες θα σβήνονται αμέσως.

Το Κελλιώτικα - Αγιορείτικα Χειροποίητα Εργόχειρα σε καμία περίπτωση δε συλλέγει εν γνώσει του προσωπικά στοιχεία ατόμων κάτω των 18 ετών.

Σε κάθε περίπτωση που ο γονέας ή ο νομικός συμπαραστάτης ανηλίκου επιθυμεί να διαπιστώσει αν υπάρχει λογαριασμός στο όνομα του ανηλίκου ή επιθυμεί να ακυρώσει λογαριασμό ανηλίκου, παρακαλείται να επικοινωνήσει μαζί μας.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών του Κελλιώτικα - Αγιορείτικα Χειροποίητα Εργόχειρα υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Στο πλαίσιο συνεχών τεχνολογικών αλλαγών και αλλαγών του μη ιδιαίτερα ανεπτυγμένου νομικού πλαισίου, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση το Κελλιώτικα - Αγιορείτικα Χειροποίητα Εργόχειρα διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Ο χρήστης/επισκέπτης/πελάτης καλείται να επισκέπτεται συχνά τους παρόντες όρους για τυχόν αλλαγές.

Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης/πελάτης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του Κελλιώτικα - Αγιορείτικα Χειροποίητα Εργόχειρα

Αναθεώρηση των παρόντων όρων

Το Κελλιώτικα - Αγιορείτικα Χειροποίητα Εργόχειρα δύναται να αναθεωρεί τους όρους του παρόντος σχετικά με τους όρους ασφάλειας των συναλλαγών και προστασίας προσωπικών δεδομένων με δημοσίευση της αλλαγής στον δικτυακό του τόπο. Ο χρήστης/επισκέπτης θα πρέπει να επισκέπτεται συχνά τη σελίδα αυτή για να διαπιστώνει τυχόν αλλαγές στους όρους.

Άλλοι δικτυακοί τόποι

Το Κελλιώτικα - Αγιορείτικα Χειροποίητα Εργόχειρα περιλαμβάνει δεσμούς προς άλλους δικτυακούς τόπους, τα οποία δεν ελέγχονται από το ίδιο και δεν φέρει καμία ευθύνη για τους όρους ασφάλειας των συναλλαγών και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που διέπουν άλλους δικτυακούς τόπους.

Επικοινωνία

Για κάθε ερώτηση σχετική με τους όρους ασφάλειας των συναλλαγών και προστασίας των προσωπικών δεδομένων επικοινωνήστε μαζί μας.