Απόσειση ευθύνης

Αποκλεισμός εγγυήσεων

Το περιεχόμενο του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος παρέχεται «ως έχει» και «όπως είναι διαθέσιμο» χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, το Κελλιώτικα - Αγιορείτικα Χειροποίητα Εργόχειρα ρητά αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή συνεπαγόμενες με οποιοδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό των πληροφοριών, υλικού και προϊόντων που παρέχονται από το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα.

Ο χρήστης/επισκέπτης/πελάτης συναινεί ότι δε θα εγείρει οποιεσδήποτε αξιώσεις σχετικές με ζημίες από τη χρήση του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

Χωρίς περιορισμό της άρνησης ευθύνης που προκύπτει από την παραπάνω παράγραφο, το Κελλιώτικα - Αγιορείτικα Χειροποίητα Εργόχειρα ειδικά, αλλά όχι και περιοριστικά, δεν εγγυάται ότι:

  • τα προϊόντα θα είναι εμπορεύσιμα και κατάλληλα για συγκεκριμένο σκοπό.

  • οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές, τα αποτελέσματα και τα περιεχόμενα του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα ή λάθος εκτίμηση διαχειριστών, έλλειψη ή καθυστέρηση πληροφόρησης στην παροχή πληροφοριών για οποιονδήποτε τεχνικό ή άλλο λόγο και ότι τα τυχόν σφάλματα θα διορθώνονται.

  • οι πληροφορίες, οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές, τα αποτελέσματα και τα περιεχόμενα του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος είναι ολοκληρωμένα, αληθή, ορθά, ακριβή, χωρίς λάθη και όχι παραπλανητικά.

  • ο ίδιος ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/μελών/πελατών, δεν περιέχουν “ιούς” ή άλλα επιζήμιο λογισμικό.

Αποκλεισμός ευθύνης για πληροφορίες

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα δε συνιστούν συμβουλή ή οδηγία οποιασδήποτε μορφής και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή συμβουλές, ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων. Το kelliotika.gr σε καμιά περίπτωση δεν εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, των πληροφοριών και την απουσία ενδεχομένων λαθών πολύ δε περισσότερο λόγω του ιδιαιτέρως μεγάλου όγκου των προϊόντων και πληροφοριών, καθώς και της συμμετοχής και τρίτων φορέων (φυσικών ή νομικών προσώπων) κατά την πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του υλικού του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Συνεπώς, οι επισκέπτες/χρήστες/πελάτες του χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία και αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών. Οι χρήστες/επισκέπτες/πελάτες καλούνται να ζητήσουν συμβουλές/οδηγίες από εξειδικευμένους επιστήμονες σε κάθε περίπτωση που παρουσιάζεται ανάγκη συμβουλής ή οδηγίας σχετικά με οποιοδήποτε ζήτημα.

Περιορισμός ευθύνης

Με την είσοδο στον παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα, ο χρήστης /επισκέπτης/πελάτης των σελίδων, υπηρεσιών και πληροφοριών που παρέχονται σε αυτόν αποδέχεται τους όρους περιορισμού ευθύνης που περιέχονται στο παρόν. Σε περίπτωση που διαφωνεί με οτιδήποτε από τα περιεχόμενα στο παρόν οφείλει να μην προβαίνει σε χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η χρήση του γίνεται με δική του αποκλειστικά ευθύνη και ότι κανένα από τα μέρη που εμπλέκονται στη δημιουργία, παραγωγή ή έκδοση του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη, για το λόγο αυτό δεν μπορεί ο χρήστης να στραφεί δικαστικά εναντίον αυτών.

Ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά αναφέρεται ότι το kelliotika.gr δεν ευθύνεται υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας:

  • για οποιαδήποτε άμεση ζημία

  • για οποιαδήποτε συμπτωματική, επακόλουθη ή έμμεση ζημία είτε για κόστη ή δαπάνες οιουδήποτε τύπου (συμπεριλαμβανομένων αμοιβών δικηγόρου, αμοιβών εμπειρογνώμονα ή άλλων εξόδων),

  • για οποιαδήποτε εμπορική ζημία, απώλεια εισοδήματος, εσόδων ή προσδοκώμενου κέρδους, ρήξη συμβολαίων, απώλεια εμπορικής φήμης ή άλλων άϋλων περιουσιακών στοιχείων επιχείρησης, απώλεια ή αλλοίωση πληροφοριών ή δεδομένων.

Τα παραπάνω μπορεί να προκύψουν άμεσα ή έμμεσα από την πρόσβαση, τη χρήση ή την πλοήγηση του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος ή από την αποθήκευση οποιουδήποτε υλικού από τον παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα συμπεριλαμβανομένου και αναφερομένου ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οτιδήποτε τυχόν προκλήθηκε από ιό, λάθος στο πρόγραμμα, ανθρώπινη ενέργεια ή παράλειψη αυτής, από οποιοδήποτε σύστημα υπολογιστών, τηλεφωνική γραμμή, εξάρτημα υπολογιστή, λογισμικού ή δυσλειτουργίας προγράμματος είτε οποιουδήποτε άλλου λάθους, παράλειψης ή καθυστέρησης στη μετάδοση από τον υπολογιστή ή από τη σύνδεση δικτύου.

Η παρούσα αποποίηση ευθύνης εκτείνεται στο σύνολο των πληροφοριών του ηλεκτρονικού καταστήματος και σε οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκληθεί ανεξαρτήτως λόγου.