Απόσειση ευθύνης ιατρικών πληροφοριών

Πληροφορίες μη συνιστώσες συμβουλές/οδηγίες

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες σχετικά με ιατρικά θέματα που περιλαμβάνονται στον παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα δε συνιστούν συμβουλή ή οδηγία οποιασδήποτε μορφής και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή συμβουλές, ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή συγκεκριμένων πράξεων. Οι χρήστες/επισκέπτες/ πελάτες του χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία και αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών.

Απόσειση ευθύνης

Το περιεχόμενο του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος παρέχεται «ως έχει» και «όπως είναι διαθέσιμο» χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση. Το kelliotika.gr ρητά αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή συνεπαγόμενες με οποιοδήποτε τρόπο, σχετικά με τις ιατρικές πληροφορίες που παρέχονται από το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα.

Χωρίς περιορισμό της άρνησης ευθύνης που προκύπτει από την παραπάνω παράγραφο, το kelliotika.gr ειδικά, αλλά όχι και περιοριστικά, δεν εγγυάται ότι οι πληροφορίες περί ιατρικών θεμάτων θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα ή και ότι θα παρέχονται γενικά,οι πληροφορίες περί ιατρικών θεμάτων που περιλαμβάνονται στον παρόντα ηλεκτρονικό κατάστημα είναι ακριβείς, ολοκληρωμένες, αληθείς, ορθές, και όχι παραπλανητικές

Συμβουλή εξειδικευμένου επιστήμονα

Οι χρήστες/επισκέπτες/πελάτες δεν πρέπει να βασίζονται σε πληροφορίες ιατρικού περιεχομένου που παρέχονται στον παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν έχουν ως στόχο να αντικαταστήσουν συμβουλή ιατρού ή άλλου εξειδικευμένου επιστήμονα στον τομέα της υγείας. Οι χρήστες/επισκέπτες/πελάτες καλούνται να ζητήσουν συμβουλές/οδηγίες από εξειδικευμένους επιστήμονες σε κάθε περίπτωση που παρουσιάζεται ανάγκη συμβουλής ή οδηγίας σχετικά με οποιοδήποτε ιατρικό ζήτημα. Σε περίπτωση ιατρικού προβλήματος ή ανάγκης απευθυνθείτε άμεσα στον θεράποντα ιατρό σας.

Οι χρήστες/επισκέπτες δεν πρέπει να πράττουν ενάντια στη συμβουλή του ιατρού τους και στη φαρμακευτική αγωγή που τους έχει υποδείξει ή να αργούν να λαμβάνουν ιατρική συμβουλή βασιζόμενοι σε πληροφορίες στον παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα.